/ bio

NL Karina Beumer houdt er een interactieve artistieke praktijk op na die in stand wordt gehouden door in dialoog te treden met – of geboeid te worden door – iets of iemand anders. Dit resulteert in video’s, installaties en publicaties die ontstaan uit tekeningen van observaties en onaangekondigde performances. Beumer zoekt naar een absurde en surreële relatie tussen het innerlijke (gedachten, miscommunicatie) en de fysieke wereld (taal, netwerken). In een droomachtig universum verbindt ze banale kwesties met persoonlijke fantasieën door gebruik te maken van strategieën van bestaande structuren zoals popsongs, blockbusters en live action rollenspellen.

ENG Karina Beumer’s interactive artistic practice is brought to life by being in conversation with — or captivated by — something or someone else. Beumer searches for an absurd and surreal relationship between the inside of the head (thoughts, miscommunication) and the physical world (language, networks). In a dream-like universe she connects banal issues with personal fantasies, using strategies from existing structures such as pop songs, blockbusters and live action role playing.

FR Karina Beumer a une pratique artistique interactive qui reste vivante par le biais de conversations avec — ou en étant captivée par — quelque chose ou quelqu’un. Cela se traduit par des vidéos, des installations et des publications qui émergent de dessins d’observations et de performances imprévues. Beumer recherche une relation absurde et surréaliste entre l’intérieur de la tête (pensées, communication défectueuse) et le monde physique (langage, réseaux). Dans un univers onirique, elle relie des questions banales à des fantasmes personnels en utilisant des stratégies de structures existantes telles que les chansons pop, les blockbusters et les jeux de rôles grandeur nature.

/ bio twee

Karina Beumer groeide op in een klein Nederlands dorp met een enorm pretpark. Ze is de eerste van twee kinderen. Ze ging naar de kunstacademie omdat ze dacht dat ze een reïncarnatie van Vincent van Gogh was. Ze behaalde haar Master Beeldende Kunst in Antwerpen en is in de kunst blijven werken. Thema’s in haar werk zijn: bestaansrecht, grootheidswaan, competitie, representatie versus origineel, imitatie, productiviteit en auteurschap. In 2022 maakte ze een film over het geheugenverlies van haar vader waarin ze probeerde zichzelf terug in zijn hoofd te schrijven.

Karina Beumer grew up in a small Dutch village with a huge amusement park. She is the first of two children. She went to art school because she thought she was a reincarnation of Vincent van Gogh. She obtained her Masters in Visual Arts in Antwerp and has continued to work in art. Themes in her work are: the right to exist, megalomania, competition, representation versus original, imitation, productivity and authorship. In 2022 she made a film about her father’s amnesia in which she tried to write herself back into his head.

Karina Beumer a grandi dans un petit village néerlandais avec un immense parc d’attractions. Elle est la première de deux enfants. Elle est allée à l’école d’art parce qu’elle pensait qu’elle était une réincarnation de Vincent van Gogh. Elle a obtenu sa maîtrise en arts visuels à Anvers et a continué à travailler dans l’art. Les thèmes de son travail sont : le droit d’exister, la mégalomanie, la concurrence, la représentation versus l’original, l’imitation, la productivité et la paternité. En 2022, elle réalise un film sur l’amnésie de son père dans lequel elle tente de se réécrire dans sa tête.